Microphthalmia - retinitis pigmentosa - foveoschisis - optic disc drusen