Metaphyseal chondrodysplasia - retinitis pigmentosa