Leukoencephalopathy - metaphyseal chondrodysplasia