Osteopathia striata - pigmentary dermopathy - white forelock