Malignant hyperthermia - arthrogryposis - torticollis