Arthrogryposis - epileptic seizures - migrational brain disorder