Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2

Synonyms
Lethal variant of Simpson-Golabi-Behmel syndrome
SGBS2
OrphaNet reference
Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2 
Is A
Simpson-Golabi-Behmel syndrome