Short-rib polydactyly syndrome type 4

Short rib–polydactyly syndrome is a family of four closely related dysplasias: [Source: Wikipedia ]

Synonyms
Short rib-polydactyly syndrome Beemer-Langer type
OrphaNet reference
Short rib-polydactyly syndrome, Beemer-Langer type 
Is A
Short rib-polydactyly syndrome