Mild spondyloepiphyseal dysplasia with premature onset arthrosis