Gomez-López-Hernández syndrome

Synonyms
Cerebello-trigeminal-dermal dysplasia
Cerebellotrigeminal dermal dysplasia
GLH syndrome
GLHS
OrphaNet reference
López-Hernández syndrome 
May Cause
Alopecia
Corneal opacity
Craniosynostosis
Low-set ears
Neurocutaneous syndrome