Lethal osteosclerotic skeletal dysplasia Raine type