Cryptomicrotia-brachydactyly syndrome

Synonyms
Cryptomicrotia - brachydactyly - excess fingertip arch
Tonoki-Ohura-Niikawa syndrome
OrphaNet reference
Cryptomicrotia - brachydactyly - excess fingertip arch 
May Cause
Brachydactyly
External ear malformation