Spondylo-ocular syndrome

Synonyms
Spondylo-ocular dysplasia
OrphaNet reference
Spondylo-ocular syndrome 
May Cause
Cataract
Platyspondyly