Spondyloenchondrodysplasia

Synonyms
Enchondromatosis with severe platyspondyly
OrphaNet reference
Spondyloenchondrodysplasia 
May Cause
Chondromatosis
Genu valgum
Lytic skeletal lesion
Rhizomelic dwarfism
Rhizomelic limb shortness