Hydrocephalus - costovertebral dysplasia - Sprengel anomaly