Cirrhosis - dystonia - polycythemia - hypermanganesemia syndrome